İngilizce Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları


İngilizce Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları
İngilizce Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları

İngilizce Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları

Rakam    İnglizce        Türkçe      

1 st            first birinci


2 nd           second ikinci


3 rd            third üçüncü


4 th            fourth dördüncü


5 th            fifth beşinci


6 th            sixth altıncı


7 th   seventh          yedinci


8 th            eighth sekizinci


9 th            ninth dokuzuncu


10 th tenth onuncu


11 th eleventh          on birinci


12 th twelfth on ikinci


13 th          thirteenth on üçüncü


14 th fourteenth on dördüncü


15 th          fifteenth           on beşinci


16 th sixteenth on altıncı


17 th seventeenth on yedinci


18 th eighteenth on sekizinci


19 th nineteenth on dokuzuncu


20 th twentieth yirminci


25 th twenty fifth yirmi beşinci


30 th thirtieth otuzuncu


40 th          fortieth kırkıncı


50 th fiftieth ellinci


60 th sixtieth altmışıncı


70 th seventieth yetmişinci


80 th eightieth           sekseninci


90 th ninetieth doksanıncı


100 th one hundredth yüzüncü


1000 th one thousandth  bininci


1000000 th one millionth bir milyonuncu
Yorumlar

Yorum Gönder

İSİMLER - NAMES

A B C D E F H I J K L M N O P R S T U V Y Z Q W X