29 Mart 2019

İngilizce Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları


İngilizce Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları
İngilizce Sıra Sayıları Ve Türkçe Anlamları


Rakam    İnglizce        Türkçe                 

1 st            first birinci

2 nd           second ikinci

3 rd            third üçüncü

4 th            fourth dördüncü

5 th            fifth beşinci

6 th            sixth altıncı

7 th   seventh          yedinci

8 th            eighth sekizinci

9 th            ninth dokuzuncu

10 th tenth onuncu

11 th eleventh          on birinci

12 th twelfth on ikinci

13 th          thirteenth on üçüncü

14 th fourteenth on dördüncü

15 th          fifteenth           on beşinci

16 th sixteenth on altıncı

17 th seventeenth on yedinci

18 th eighteenth on sekizinci

19 th nineteenth on dokuzuncu

20 th twentieth yirminci

25 th twenty fifth yirmi beşinci


30 th thirtieth otuzuncu

40 th          fortieth kırkıncı

50 th fiftieth ellinci

60 th sixtieth altmışıncı

70 th seventieth yetmişinci

80 th eightieth           sekseninci

90 th ninetieth doksanıncı

100 th one hundredth yüzüncü

1000 th one thousandth bininci

1000000 th one millionth bir milyonuncuİngilizce Düzensiz Fiiller-English Irregular Verbs

3 yorum: